Telefon: +420 417 571435 | infostk@ivesurcesko.com
cabecera Cesko Blanca3

Technická prohlídka

/

Systém prohlídek je založen na kontrole mechanických součástí vozidla, které působí na jeho bezpečný provoz a na kontrolu úrovně škodlivých emisí.

žadatel o provedení technické prohlídky předloží STK tyto doklady: technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu), osvědčení o měření emisí (bylo-li vystaveno, popřípadě vystavíme), protokol z poslední technické prohlídky, je-li vozidlo přistavováno k opakované technické prohlídce.
V této fázi kontroly se ověřuje zda úroveň škodlivých emisí vozidla je v rámci limitů povolených platnou legislativou. U benzinových vozidel se kontroluje zejména procento výskytu kysličníku uhelnatého (CO), uhlovodíky (HC), u dieselových motorů se kontroluje hodnota kouřivosti.
Vozidlo se umístí nad jámu, kde se s pomocí zařízením na kontrolu vůlí náprav ověří možná vůle sloupku řízení a řídících táhel, dále pak pák, čepů a kardanových závěsů, ke zjištění možných prasklin nebo jiných poškození. K tomu uvedené zařízení vyvíjí na přední kola střídavé pohyby v podélném a příčném směru, přičemž jsou tyto pohyby opačné na každém ze dvou kol nápravy v příčném směru.
Dále následuje důležitá součást vizuální kontroly vozidla v jámě, prováděná konrolním technikem, kde se ověřuje výskyt prasklin, deformací, koroze podvozku nebo karoserie, a dále dílů karoserie, které by mohly ovlivňovat pevnost celku. Současně se pozoruje stav palivové nádrže a palivové soustavy, stav vedení brzdové kapaliny, výfuku a transmise, úniky oleje, atd.. Činná plocha pláště pneumatiky musí mít po celém obvodu a šíři běhounu jasně viditelný vzorek s hloubkou drážek nebo zářezů nejméně 1,6 mm, u vozidel kategorie L1, L2 pak nejméně 1 mm. Dodatečné prohlubování drážek dezénu je přípustné pouze u pneumatik k tomu určených, označených nápisem REGROOVABLE. Prohlídkou všech pneumatik namontovaných na vozidle se ověří, zda jsou pro daný typ vozidla použity schválené pneumatiky!.
Kontrola pokračuje měřením goemetrie přední nápravy vozidla. Zejména sbíhavosti (rozbíhavosti), odklonu kol a rozdílem rejdových úhlů.
Stav brzd obou os vozidla se ověří s pomocí válcové zkušebny brzd, která umožňuje měřit sílu brždění na každé nápravě vozidla. Vozidlo musí být schopno dosáhnout minimálně brzdného účinku vyjádřeného zbrzděním, které nesmí být menší než 59 % u osobních vozidel, 51 % u autobusů a 45% u těžkých nákladních vozidel. Kromě toho se ověří, zda se brždění u kol na stejné ose mezi sebou neliší více než o 30 %. Vozidlo, které tento limit překračuje je nezpůsobilé provozu. Nadále se kontroluje účinnek parkovací brzdy a to u všech kol, která jsou touto brzdou vybavena.
Pomocí regloskopu se zkontroluje barva a horizontální a vertikální orientace dálkových a tlumených světel; změří se intenzita světla dálkových světel a ověří se zda sklon světelného svazku tlumených světel reflektorů odpovídá stanoveným požadavkům. Pak se vizuálně ověří správná funkce ostatních světelných zařízení vozidla: pozičních světel, brzdových světel, zpětných světel, osvětlení RZ, a mlhových světel a ukazatelů směru jízdy vozidla. V případě potřeby může technik provést jednoduché seřízení tlumených a dálkových světlometů.

Na závěr se provede kontrola povinné výbavy vozidla a funkčnosti interiérového vybavení.

Výsledek kontroly se zaznamená do Centralizovaného informačního systému státu České republiky a provede se zápis do dokladů o platnosti technické prohlídky.