Telefon: +420 417 571435 | infostk@ivesurcesko.com
cabecera Cesko Blanca1

Litoměřice

/

Stanice technické kontroly a stanice mìøení emisií otevøena v 8.11.2010 je novì vystavìna z bývalého manipulaèního skladu areálu Nemocnice, jedineèná svou polohou uvnitø mìsta a poblíž dopravního úøadu, nemocnice nebo plaveckého stadionu.
Pøi svìøení vozidla do rukou technikù tak zákazník mùže využít mnoha služeb najednou. Administrativì se vìnují a o zákazníka peèují dvì usmìvavé operátorky. Na lince mìøení emisí se støídají tøi technici a zaruèují kvaltiu prohlídky emisního systému.
Zároveò ruèí za limit vypouštìných emisí z výfukových plnù. Stanice je vybavena jedním stáním k mìøení emisí pouze osobních vozidel se vznìtovými, zážehovými motory i s pohony na LPG.
Na linkách stanice technické kontroly ruèí za kvalitu bezpeènosti provozu vozidla na pozemních komunikacích pìt technikù profesionálù, kteøí rádi poradí v nesnázích s technickým stavem vozidel. Na technickou proto mùže pøijet i zákazníci, kteøí s technikou vozidla nemají zkušenosti. Stanice technické kontroly je vybavena linkou pro osobní a nákladní vozidla s moderním vybavením pro prohlídky vozidel. Služby v oblasti mìøení emisí, technických prohlídek, evidenèních kontrol provádíme sice bez objednání, ovšem optimálnì se snažíme vystøídat techniky v rámci pracovní doby tak, aby nedocházelo k žádným èekacím prostojùm zákazníkù. Dovozy a pøestavby provádíme na objednávku pøedchozí telefonickou nemo mailovou dohodou. V prostorách budovy je možné vydechnout nad kávou podávanou zdarma.
V areálu je èást prostoru urèena k pronajmuntí pro úèely všech podnikatelských èinností.

Chcete-li nás kontaktovat učiňte tak prosím telefonicky, dopisem či mejlem na adrese:

U Trati 2213
412 013 Litoměřice (ČESKÁ REPUBLIKA)
Tel: +420 416 535 500
E-mailová adresa: lito@ivesurcesko.com

logoivesur-Cesko

Otevírací doba:

horario Cesko