Telefon: +420 417 571435 | infostk@ivesurcesko.com
cabecera Cesko Blanca1

Dubí – Mstišov

/

Stanice je vybavena pro všechny typy vozidel pro emise i technickou kontrolu. Administrativnì se postarají dvì usmìvavé operátorky v pøíjmu zákazníkù.
Emise se provádìjí na dvou stáních emisí jak pro vznìtové motory tak pro zážehové. Nákladní vozidla, autobusy a traktory mají jedno stání pro emise v zadním traktu stanice.
Na mìøení emisí pracují tøi technici, kteøí se støídají pøi dvousmìnném provoze. Technické prohlídky provádíme na jedné lince pro osobní vozidla a jedné lince pro nákladní vozidla. Poèet technikù je vždy pøizpùsoben poètu vozidel,
aèkoli v provoze nelze uspokojit potøeby pro objednání zákazníkù, k delším èekacím prostojùm nedochází. Na lince se støídá šest technikù ve dvousmìnném provoze od pondìlí do soboty.
Dovozy a pøestavby se provádí na objednávku pøedchozí telefonickou nemo mailovou dohodou.

Pro jarní a letní mìsíce je k dispozici venkovní posezení ke využití volných chvil pøi kávì a zákusku.
V arelálu je rozsáhlý pozemek, který je vhodný k pronajmutí pro rùznorodé podnikatelské èinnosti.

Kontrolní stání: 1 linka pro osobní automobily, 1 linka pro nákladní automobily, 1 stání pro evidenční kontroly, 2 emisní stání pro osobní automobily a 1 emisní stání pro nákladní automobily – ve výstavbě. Maximální kapacita technických kontrol: 35.500 kontrol ročně. Plot: Celková rozloha 13.500 m2

logoivesur-Cesko

Chcete-li nás kontaktovat učiňte tak prosím telefonicky, dopisem či mejlem na adrese:

K Emance, 291.
417 03 (ČESKÁ REPUBLIKA).
Telefon: +420 417 571435 / +420 417 536828
Fax: +417 570 261
E-mailová adresa: teplice@ivesurcesko.com

Otevírací doba:

horario Cesko