Telefon: +420 417 571435 | infostk@ivesurcesko.com
cabecera Ivesur

Cíle

/

Se vznikem motorových vozidel, na konci XIX. Století, dostalo lidstvo nový dopravní prostředek, který způsobil revoluci zejména v oblasti dopravy a ve společnosti obecně. Nový stroj nabízel člověku možnosti, o nichž v oblasti využití volného času a v práci neměl doposud žádné představy. Avšak, jak tomu nemohlo být ani jinak, vytvořily se také nové typy služeb, vyvolané nutností udržovat vozidlo v adekvátních podmínkách jeho technického stavu, který každý stroj vyžaduje k tomu, aby mohl být řádně využíván, a to jak po stránce čistě mechanické, tak i pokud jde o kontrolu emisí plynů, pocházejících ze spalovacího procesu v motoru.

Netrvalo to však dlouho, a tento nový dopravní prostředek se také proměnil na nevyčerpatelný zdroj nehod a ztrát na lidských životech. Spojení rychlosti s lidským faktorem, stav komunikací a mechanických závad se staly zdrojem trvajícího znepokojení orgánů, pověřených dohlížet na bezpečnost silniční dopravy. Pro zmírnění negativních důsledků, které sebou přináší používání motorových vozidel, přijímaly jednotlivé státy v průběhu času opatření ke korigování shora uvedených problémů. V tomto smyslu podmínky pro získání řidičských průkazů a kontrola řidičů rok od roku zpřísňovaly.

Kromě toho se měnil vzhled veřejných komunikací, aby se usnadňoval pohyb stále rychlejších vozidel, a byly přijímány přísné normy homologace a jejich výroby, s cílem snížit dopady mechanických závad na poškozování silnic a minimalizovat emise plynů do životního prostředí.

Je třeba mít na paměti, že třetím faktorem odpovídajícím za dopravní nehody je technický stav vozidla, který je odpovědný za 25% všech způsobených škod. Rozlišení druhů této příčiny je uvedeno v následujícím grafu.

Působí však také určitá interakce různých faktorů: představme si deštivý den, poškozenou karoserii (vozidlo), špatně fungující stěrače (vozidlo), silnice v rekonstrukci bez řádné signalizace (prostředí), nezkušený řidič (člověk). Co bude výsledkem takového souběhu faktorů? Prudké zabrzdění, náraz a kolize a možná také převrácení vozidla.

Kromě toho, v problematice automobilů jako kontaminujících elementů, nabývají stále větší důležitosti specifické zkoušky emisí, které jsou prováděny ve stanicích technické kontroly vozidel, regulované stále přísnějšími mezinárodními normami, jejichž cílem je snížit negativní dopad masivního používání vozidel na životní prostředí.

Proto se technická inspekce formuje jako kontrolní a bezpečnostní mechanismus, jehož prostřednictvím se veřejné správní orgány na celém světě snaží zajistit správné fungování vozidel tak, aby tato jezdila na veřejných komunikacích za patřičných technických podmínek, s respektováním životního prostředí.